ASSISTANT DIRECTOR CALL OUT/ GALWAD AM GYFARWYDDWR CYNORTHWYOL

ASSISTANT DIRECTOR CALL OUT

We are looking for an organized and passionate Assistant Director who has demonstrated a commitment to creating high quality theatre.

They will assist Matt Ball on We Made This’ forthcoming production of The Girl with Incredibly Long Hair, which is being produced in partnership with Wales Millennium Centre & Blackwood Miners Institute.

This role would be ideally suited to an emerging director looking to gain an insight into the process of making new work and build their own experience.

Experience/Skills:

Support the Director in the rehearsal and production process
Has some experience of rehearsal process
Has an interest in work for young audiences or experience of working with children

Contract Type: Freelance

The dates of engagement are:

5th March – 29th March – Rehearsals (Cardiff)

3rd April – 6th April – Technical rehearsals & performances (Blackwood Miners’ Institute)

9th -15th April Technical rehearsals and performances (WMC)

Hours: 3 days (24hrs) a week – to be negotiated between the successful candidate and the company.

The company will provide travel during the production week in Blackwood where required.

The fee is: £900 (for the duration of this Freelance contract)

Please apply with a copy of your CV and covering letter detailing your experience and interest in the project by midday on Friday, February 16th to Jenny.Sturt@wmc.org.uk

Interviews will be held on Monday, February 19th.

The production is supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners’ Institute, Creu Cymru and Wales Millennium Centre

GALWAD AM GYFARWYDDWR CYNORTHWYOL

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cynorthwyol trefnus a brwdfrydig sydd wedi dangos ymrwymiad i greu profiadau theatrig o’r radd flaenaf.

Bydd y person hwn yn helpu Matt Ball ar gynhyrchiad newydd We Made This, sef The Girl with Incredibly Long Hair, sy’n cael ei gynhyrchu mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru a Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Byddai’r rôl hon yn ddelfrydol i gyfarwyddwr ar ei dwf sy’n awyddus i weld sut y mae gwaith newydd yn cael ei greu, ac i feithrin profiad.

Profiad/Sgiliau:

Helpu’r Cyfarwyddwr yn ystod yr ymarferiadau a’r broses gynhyrchu
Rhywfaint o brofiad o broses ymarferion
Diddordeb mewn gwaith i gynulleidfaoedd ifanc neu brofiad o weithio gyda phlant

Math o Gontract: Llawrydd

Dyma’r dyddiadau gweithio:

5 Mawrth – 29 Mawrth – Ymarferion (Caerdydd)

3 Ebrill – 6 Ebrill – Ymarferion technegol a pherfformiadau (Sefydliad y Glowyr Coed Duon)

9 -15 Ebrill – Ymarferion technegol a pherfformiadau (Canolfan Mileniwm Cymru)

Oriau: 3 niwrnod (24 awr) yr wythnos – hyn i’w drafod rhwng yr ymgeisydd llwyddiannus a’r cwmni.

Bydd y cwmni’n gofalu am y trefniadau teithio yn ystod wythnos y cynhyrchiad yn y Coed Duon pan fydd galw.

Y ffi yw: £900 (dros gyfnod y contract Llawrydd)

I wneud cais, anfonwch gopi o’ch CV ynghyd â llythyr eglurhaol, gan sôn am eich profiad a’ch diddordeb yn y prosiect, erbyn hanner dydd, ddydd gwener 16 Chwefror at Jenny.Sturt@wmc.org.uk

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun, 19 Chwefror.

Mae’r cynhyrchiad wedi’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *