TECHNICAL ASM – JOB DESCRIPTION / RHEOLWR LLWYFAN CYNORTHWYOL TECHNEGOL – DISGRIFIAD SWYDD

TECHNICAL ASM – JOB DESCRIPTION

Reporting to the Production Manager and Stage Manager We Made This is seeking a Tech ASM to work The Girl with Incredibly Long Hair, which is an ambitious immersive work for young audiences. It takes the story of Rapunzel and reimagines it for our times, where we don’t expect the girl to need saving by the boy, and in which female characters can shape their own destiny. This project is inspired by our experiences of telling stories to our own children and wanting them to experience high quality theatre, which doesn’t perpetuate sexist stereotypes.

This is a key role in the production team for a Tech ASM with some experience and interest of devising new work.

We Made This is a new company whose name makes explicit the collaborative nature of our process. We don’t subscribe to a style or methodology other than the form is dictated by the idea. Founded by Matt Ball and Jacqui George in 2014, we’re based in South Wales, and for each project we work with a collection of artists & makers based on the needs of the project.

Main Duties and Responsibilities

 • Attending rehearsals.
 • Assisting with prop setting and maintenance.
 • To assist with rigging and set fit up.
 • Attending and assisting on the get-in at both venues.
 • To run the floor during the show and execute cues as required.
 • To carry out wardrobe laundry and maintenance during performance weeks.
 • To work alongside the Stage Manager from the get n period.
 • Other relevant tasks as requested by the Director and the company.

Person Specification

 • Experience of the devising process.
 • Experience of rigging.
 • Full clean driving licence.
 • A self-sufficient approach to work.
 • Excellent communication skills.
 • A positive attitude.
 • A flexible approach and willingness to adapt to changing circumstances.

Dates & Salary

Rehearsals dates: (Cardiff) 28th & 29th March 2018

Technical rehearsals: 3rd April 2018 Blackwood Miner’s Institute, 8th April 2018

Weston Studio, WMC

Performance Dates: 4th – 6th April 2018 Blackwood Miner’s Institute, 9th – 13th April

2018 Weston Studio WMC

£480 per week (2.5 week contract)

How to Apply

To apply for the post please send in a CV (no more than two pages) and cover letter detailing your key relevant experience and how you meet the person specification by Friday 12th January 2018.

Please send your application for the attention of Jacqui George by email to hello@wemadethis.org.uk. We will endeavour to contact all applications to inform them whether they are successful or not but please note it may not be possible to give detailed feedback.

RHEOLWR LLWYFAN CYNORTHWYOL TECHNEGOL – DISGRIFIAD SWYDD

Yn atebol i’r Rheolwr Cynhyrchu a’r Rheolwr Llwyfan, mae We Made This yn chwilio am Reolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol i weithio ar y cynhyrchiad The Girl with Incredibly Long Hair, sy’n ddrama uchelgeisiol ymdrochol i gynulleidfaoedd ifanc. Mae’n defnyddio stori Rapunzel ac yn ei hailddychmygu ar gyfer ein hoes, lle nad ydym yn disgwyl bod angen i’r bachgen achub y ferch, a lle mae’r cymeriadau benywaidd yn gallu llunio’u tynged eu hunain. Mae’r prosiect hwn wedi’i ysbrydoli gan ein profiadau o adrodd straeon i’n plant ein hunain a bod am iddynt brofi theatr o safon, nad yw’n bytholi ystrydebau rhywiaethol.

Dyma rôl allweddol yn y tîm cynhyrchu ar gyfer Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol â rhywfaint o brofiad a diddordeb mewn dyfeisio gwaith newydd.

Cwmni newydd yw We Made This y mae ei enw’n egluro natur gydweithiol ein proses. Nid ydym yn defnyddio arddull neu fethodoleg arbennig oni bai bod y ffurf yn cael ei harwain gan y syniad. Wedi’i sefydlu gan Matt Ball a Jacqui George yn 2014, rydym wedi’n lleoli yn ne Cymru, ac ar gyfer pob prosiect rydym yn gweithio gyda chasgliad o artistiaid a gwneuthurwyr yn seiliedig ar anghenion y prosiect.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau

 • Mynychu ymarferion.
 • Cynorthwyo wrth osod a chynnal a chadw propiau.
 • Cynorthwyo gyda gosod y llofftydd taclu a’r set.
 • Mynychu a chynorthwyo gyda symud y set yn y ddau leoliad.
 • Cynnal y llawr yn ystod y sioe a defnyddio ciwiau yn ôl y gofyn.
 • Golchi a chynnal a chadw’r gwisgoedd yn ystod wythnosau’r perfformiad.
 • Gweithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Llwyfan ar gyfer cyfnod symud y set.
 • Tasgau perthnasol eraill fel y gofynnir amdanynt gan y cyfarwyddwr a’r cwmni.

Manyleb y Person

 • Profiad o’r broses ddyfeisio.
 • Profiad o lofftydd taclu.
 • Trwydded yrru car lawn lân.
 • Ymagwedd hunangynhaliol at waith.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Ymagwedd gadarnhaol.
 • Ymagwedd hyblyg a pharodrwydd i addasu i amgylchiadau sy’n newid.

Dyddiadau a Chyflog

Dyddiadau ymarferion: (Caerdydd) 28 a 29 Mawrth 2018

Ymarferion technegol: 3 Ebrill 2018: Sefydliad y Glowyr Coed Duon; 8 Ebrill 2018: Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

Dyddiadau perfformiadau: 4 – 6 Ebrill 2018: Sefydliad y Glowyr Coed Duon; 9 – 13

Ebrill 2018: Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

£480 yr wythnos (contract pythefnos a hanner)

Sut i wneud cais

I wneud cais am y swydd, anfonwch CV (nid yn hwy na dwy dudalen) a llythyr eglurhaol yn nodi eich profiad allweddol perthnasol a sut rydych yn bodloni manyleb y person erbyn dydd Gwener 12 Ionawr 2018.

Anfonwch eich ffurflen gais at sylw Jacqui George drwy e-bost i hello@wemadethis.org.uk. Byddwn yn ceisio cysylltu â’r holl ymgeiswyr i ddweud wrthynt a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ai peidio ond sylwer efallai na fydd yn bosib rhoi adborth manwl.